بازار جهانی ارز (بلومبرگ) ۱۳۹۷/۰۵/۱۹-۰۵:۴۴:۱۵
Name
Value
Change
Net Change
Time
28.0971
0.4661
+1.69%
1:59 PM
567.9600
0.0000
0.00%
6:24 PM
3.2704
0.0012
+0.04%
2:29 PM
207100.7969
0.0000
0.00%
5:00 PM
2913.9600
2.7600
+0.09%
1:59 PM
647.6400
2.2400
+0.35%
1:29 PM
3.8010
0.0288
+0.76%
4:59 PM
18.7278
0.0348
+0.19%
9:09 PM
1.3051
0.0000
0.00%
9:09 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
9.4820
0.0002
+0.00%
9:09 PM
13.6912
-0.0165
-0.12%
9:09 PM
100.4000
-0.0300
-0.03%
9:45 AM
3.6909
0.0122
+0.33%
3:58 PM
5.5726
0.0220
+0.40%
9:09 PM
66.5643
-0.1045
-0.16%
9:07 PM
278.1800
-0.2000
-0.07%
9:09 PM
3.7127
0.0023
+0.06%
9:08 PM
26.1288
-0.0042
-0.02%
9:08 PM
22.1925
-0.0060
-0.03%
9:08 PM
8.3152
-0.0038
-0.05%
9:09 PM
6.4661
-0.0016
-0.02%
9:09 PM
9.0079
0.0001
+0.00%
9:09 PM
1.2830
0.0006
+0.05%
9:08 PM
0.9938
0.0002
+0.02%
9:09 PM
1.1530
0.0003
+0.03%
9:09 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
33.2250
-0.0120
-0.04%
9:08 PM
3.6779
0.0100
+0.27%
9:08 PM
4.0790
0.0045
+0.11%
9:08 PM
6.8210
-0.0145
-0.21%
11:29 AM
68.6825
0.0550
+0.08%
7:29 AM
14416.0000
-23.0000
-0.16%
4:57 AM
1125.0000
8.0700
+0.72%
9:08 PM
53.1400
0.1160
+0.22%
9:08 PM
30.6520
0.0100
+0.03%
9:08 PM
0.6597
-0.0016
-0.24%
9:09 PM
0.7369
-0.0004
-0.05%
9:08 PM
81.7380
-0.1670
-0.20%
9:08 PM
1.3667
-0.0010
-0.07%
9:08 PM
7.8496
-0.0003
0.00%
9:08 PM
14.1295
-0.0220
-0.16%
9:08 PM
127.8800
-0.1700
-0.13%
9:09 PM
110.9100
-0.1700
-0.15%
9:09 PM
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا