بازار جهانی ارز (بلومبرگ) ۱۳۹۶/۰۹/۰۳-۰۵:۴۴:۱۰
Name
Value
Change
Net Change
Time
17.4001
-0.0297
-0.17%
12:59 PM
3.2375
0.0010
+0.03%
12:44 PM
9.9875
0.0000
0.00%
11/22/2017
565.4700
-0.6400
-0.11%
9:07 PM
2977.7500
0.8500
+0.03%
12:59 PM
3.2225
-0.0023
-0.07%
2:59 PM
635.1900
1.5100
+0.24%
11:29 AM
1.2718
0.0005
+0.04%
9:10 PM
18.6401
0.0160
+0.09%
9:11 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
13.8930
0.0096
+0.07%
9:11 PM
9.4035
0.0009
+0.01%
9:10 PM
3.9255
0.0055
+0.14%
9:11 PM
3.5116
-0.0005
-0.01%
3:58 PM
103.2500
-0.1000
-0.10%
8:27 AM
263.6300
-0.0800
-0.03%
9:11 PM
58.4563
0.0002
+0.00%
9:11 PM
25.4236
0.0019
+0.01%
9:11 PM
3.5523
0.0004
+0.01%
9:11 PM
8.1341
-0.0027
-0.03%
9:10 PM
21.4600
0.0010
+0.00%
9:11 PM
0.9816
-0.0002
-0.02%
9:10 PM
8.2940
-0.0032
-0.04%
9:11 PM
6.2807
0.0004
+0.01%
9:11 PM
1.3297
-0.0012
-0.09%
9:11 PM
1.1850
-0.0001
-0.01%
9:10 PM
Name
Value
Change
Net Change
Time
32.6580
-0.0100
-0.03%
9:11 PM
3.7009
0.0073
+0.20%
9:11 PM
6.5799
-0.0036
-0.05%
9:11 PM
4.1193
0.0118
+0.29%
9:11 PM
13493.0000
-18.0000
-0.13%
9:08 PM
64.5737
-0.3513
-0.54%
6:29 AM
1083.4500
-2.1200
-0.20%
9:10 PM
50.6530
0.0350
+0.07%
9:11 PM
0.7627
0.0002
+0.03%
9:11 PM
0.6892
0.0001
+0.01%
9:11 PM
29.9930
0.0270
+0.09%
9:11 PM
1.3454
0.0000
0.00%
9:11 PM
84.8880
0.0820
+0.10%
9:11 PM
131.8900
0.0900
+0.07%
9:11 PM
14.2521
0.0141
+0.10%
9:11 PM
7.8097
-0.0016
-0.02%
9:11 PM
111.3000
0.0800
+0.07%
9:11 PM
تمامی حقوق این سایت برای صرافی سرمایه محفوظ است
طراحی وب سایت و طراحی سایت توسط زفره مدیا